Защо реклама | Видове реклама | Защо рекламна агенция | Медиа планиране | Реклама на ниски цени

Медиа планиране

Според медиите, които се използват, медиа планирането бива планиране на:

 • излъчвания по телевизия
 • по радио
 • публикации в преса
 • публикации в интернет

Медиа планирането включва:

 • анализ на пазара, целева аудитория и маркетингова ситуация
 • определяне на рекламните цели
 • определяне на приоритетните медии
 • определяне оптималните стойности на показателите за ефективност (TRP, Coverage, Frequency) и т.н.
 • планиране на етапите на рекламана кампания във времето
 • разпределение на бюджета по медии

За начало да си изясним термините:
Ако се говори опростено,  медиа планирането – това е избор на оптималните канали за излъчване на рекламите, провеждани с цел достигане на максимална ефективност на рекламната кампания.
Макар, че официално такава класификация не съществува, може да се обособят два варианта на медиа планиране: теоретическо и практическо планиране.

Теоретическо медиа планиране

Доколкото у нас рекламният пазар е още достатъчно млад, то болшинството основни понятия и методики по медиа планиране са от чужбина. В момента съществуват няколко организации, доставящи данни, съдържащи специални изследвания и специално програмно обезпечаване за разчета на основните показатели на медиа плана. В резултата на тези изследвания се определят всички показатели, необходими за оптимално планиране на рекламни кампании. Тази информация може да се предостави и еднократно за решение на конкретна задача, но по-често рекламните агенции закупуват пълен пакет, в който влиза програмно обезпечаване и ежемесечно обновяване на данните, позволявящо да се реши практически всяка задача по съставяне на медиа плана. Трябва да се отбележи, че стойността на такъв пакет е много висока.

Показатели на медиа плана:

GPR                – gross rating points – сумарен рейтинг
TRP                – target rating points – сборът на рейтингите на рекламната кампания в целевата аудитория
Coverage       – покритие, обхват
Frequency      – честота
Index T/U        – индекс на съответствие
CPT                – цена за хиляда контакта
CPP                – цена за пункт на рейтинга

Практиката показва, че качественото медиа планиране позволява икономия средно 30% на рекламния бюджет (или съответно да се увеличат с 30% показателите на ефективност на рекламната кампания до степен на известност на марката и лоялността към нея, и в крайна сметка да се увеличи обема на продажбите.

Основни недостатъци на теоретичния план

 • висока вероятност на грешка при измерване на високодоходните аудитории.
 • При планиране на кампании, насочени към високодоходни аудитории, изводите за социологическите данни се правят по твърде малко на брой респонденти. Това може да довеве до грешки  и до неверни изводи.
 • отсъствие на индивидуален подход
 • недостатъчност на изследователската база за отделни показатели (напр. липсата на данни за градове с население под 150 000 души)

Практическо медиа планиране

В повечето проведени от ММS рекламни кампании, ние се стараем да поддържаме обратна връзка с клиентите, т.е. по възможност да получим максималнa информация за реалната ефективност на използваните медиа канали. За периода на работа сме натрупали уникална база по ефективност на различните медии. Понякога получените в резултат на такива изследвания данни се разминават с данните, получени от социологическите агенции. Всички данни се събират, анализират и се използват по-нататък при планиране на следващи кампании.

Изводи:

По този начин при планиране на рекламни кампании за постигане на оптимални показатели, освен теоретическите данни е добре да се спрем на реалния опит.

Получете безплатна консултация точно сега!

За да зададете въпроси или да направите запитване за реклама, позвънете на нашите специалисти на телефон (02) 953-41-39 или просто попълнете формата, и ние ще се свържем с вас.